آبیاری تیپ

  آبیاری تیپ سیستم آبیاری تیپ (نواری) متشکل از ایستگاه پمپاژ، لوله های اصلی و فرعی، شیرفلکه ها، اتصالات و نوارهای آبیاری تیپ است. برای آبدهی مناسب و یکنواخت لوله